DOPRAVNÍ STAVBY               HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY             KRAJINOTVORBA

         


DOPRAVNÍ STAVBY

(místní komunikace, cyklostezky, chodníky, dopravní plochy, parkoviště...)

HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

(výpočet, 3D modelace, bilance zemin, terénní řezy...) 

KRAJINOTVORBA

(3D modelace terénních úprav toků a vodních ploch, 3D vizualizace návrhu...)BEZPEČNÁ DOPRAVA

Zabýváme se projekty bezpečné dopravy. Bezpečná doprava a ochrana jejich účastníků je prvořadý cíl každého návrhu.

Analýza bezpečnosti komunikace-návrh bezpečnostních opatření

Projekt zahrnuje zpracování zklidnění dopravy, zvýšení bezpečnosti dopravy za použití moderních prvků dopravních infrastruktury.


CYKLISTICKÁ DOPRAVA

Specializujeme na řešení cyklistické dopravy a její začleňování do dopravního systému.

Návrh integračních opatření pro cyklisty, Cyklogenerel měst a obcí

Cyklistická infrastruktura je již nedílnou součástí dopravního systému. Její řešení jde v ruku v ruce se zklidňováním dopravy měst a obcí. Řešíme specifika cyklistické dopravy: integrace cyklistů, podporu rekreační cyklistiky.


DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Zpracováváme Dopravně inženýrské opatření (DIO) pro výstavbu dopravních staveb či přepravu nadměrných nákladů.

Návrh dočasného dopravního značení, zábory pozemků aj.

Dopravně inženýrské opatření je nedílnou součástí projektu dopravních staveb ale i projektů, které zasahují do stávající dopravní infrastruktury jako jsou přípojky inženýrských sítí, zábory pozemků atd.


DOPRAVNÍ OPATŘENÍ PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB

Řešíme dopravní opatření pro bezbariérové užívání staveb dle platné legislativy: parkování, přechody pro chodce, přirozené a umělé vodící linie aj.

Kompletní řešení dopravních staveb dle platné vyhlášky.

Návrh parkovišť pro bezbariérové užívání, návrh prvků pro nevidomé a slabozraké, kontrola projektů jestli splňují parametry na bezbariérové užívání staveb dle platné legislativy.


ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU

Provádíme výpočty dopravy v klidu. Výpočet je prováděn na základě platné české legislativy: potřeba parkovacích stání pro parkování a odstavování vozidel.

Výpočet dopravy v klidu dle normy ČSN 73 6110

Dále provádíme výpočty a návrh parkovacích stání pro bezbariérové užitá, rodiny s dětmi aj. Dále řešíme návrh parkovišť a garáží a to včetně návrhu dopravního systému.


PROJEKTY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Zpracováváme projekty místních komunikací a to včetně veškerých návazností jako je zklidňování dopravy, řešení cyklistické dopravy, návrh dopravy v klidu či návrhu koncepce uličního profilu.

Specializujeme se na tvorbu zklidněného uličního prostoru.

V rámci projektu místních komunikací dále řešíme uliční osvětlení, výsadbu zeleně, inženýrské sítě, odvodnění komunikací, návrhu mobiliáře uličního profilu.


DOPRAVNÍ GENEREL MĚST A OBCÍ

Zpracováváme dopravní generel měst a obcí. Dobravní generel je dokument, který řeší komplexně dopravní systém města se všemi potřebnými návaznostmi. Určuje prioryty vývoje, nutnost potřebných řešení a integračních opatření.

Dobře fungující doprava je základ pro dobře fungující město.

Dopravní generel je výchozí podklad pro projekty nových komunikací a rekonstrukcí.


NÁVRH DOPRAVNÍHO SYSTÉMU PARKOVIŠŤ

Zabýváme se návrhem dopravního systému a kapacit řešení parkovišť jednotlivých a hromadných garáží. Součástí návrhu je i výpočet dopravy v klidu, potřebný počet parkovacích míst pro Rodiny s dětmi a Zdravotně a tělesně postižené.

Návrh parkování dle ČSN 73 6056 a ČSN 73 6058.

Návrh odstavných a parkovacích stání je nedílnou součástí projektů výstavby pozemních a dopravních staveb.


ŘEŠENÍ DOPRAVY PĚŠÍCH

Provádíme návrh koncepce pěší dopravy. Chodci jsou nejzranitelnější účastníci dopravy a pro to je nutné je chránit. Navrhujeme řešení na ochranu pěších: bezpečné přechody, osvětlení přechodů, šířkové uspořádání chodníků.

Návrh opatření pro chodce dle daných norem a technických podmínek.

Bezpečná doprava pro chodce je nedílnou součástí dobrého návrhu dopravního systému.


POVOLOVÁNÍ VJEZDŮ NA POZEMEK

Zpracováváme projekt pro povolení vjezdu na pozemek. Projekt je zpracován na základě požadavků Dopravního inspektorátu PČR a Dopravního odboru. Součástí projektu je ověření rozhledových poměrů, ověření vlečných křivek návrhového vozidla aj.

Cena projektu: od 3500Kč

Povolení vjezdu na pozemek je nutnost při připojení objektu na dopravní systém.


ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY

Provádíme návrhy zklidnění pro bezpečnější a lépe fungující dopravu. Projekty je nutné řešit zcela individuálně na místních podmínkách. Návrh permisivních opatření pro lépe fungující dopravu zvyšuje bezpečnost všech účastníků dopravy.

Zklidněný uliční prostor slouží lidem. 

Zklidněný uliční prostor je především pro ochranu nejslabších účastníků dopravy.


+420 607 566 738

allplan.projekt@gmail.com


Napište nám

Jméno:
Email:
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel dvanáct a osm 
Zpráva:
Odesláním formuláře prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).

Penb23 Pbrs  

Průkazy energetické náročnosti

Zpracováváme Průkazy energetické náročnosti budov při prodeji, pronájmu nemovitosti. Dále zpracováváme PENB pro projekty novostaveb, rekonstrukcí. Ceny za běžný rodinný dům jsou od 2500Kč.

Více informací

Požárně bezpečnostní řešení

PBŘ je nezbytnou součástí většiny projektové dokumentace předkládané na stavební úřad. V rámci této části dokumentace se hodnotí parametry stavby při požáru jakou jsou odolnost konstrukcí, únikové cesty, hasební prostředky a další...

Více informací

Silniční stavby

V rámci projekce silničních staveb se věnujeme převážně projektům místních komunikací, zklidňování dopravy, řešení dopravy v klidu, návrhu koncepce cyklistické dopravy, povolování vjezdů a sjezdů, návrhu skladby konstrukčních vrstev komunikace a mnohé další.

Více informací

 
-   Tzb3 Pripojky3
   

Technické zařízení budov

V rámci technického zařízení budov zpracováváme části projektu: odppady, rozvody vody, rozvody plynu, vytápění...

Více informací

Přípojky inženýrských sítí

Zpracujeme pro vás projekt přípojek inženýrských sítí dle standartů požadovaných od místních společností, cena od 3500 Kč..

Více informací

All Plan Projekt s.r.o.

Dr.E.Beneše 1111

Neratovice

289 11

Tel: 607 566 738, 774 667 387

E-mail: allplan.projekt@gmail.com